Khởi nghiệp Doanh nhân hay Khởi nghiệp Kinh doanh ?

Có thể gặp nhiều người, người này nói "tôi làm Start up", người kia nói "tôi khởi nghiệp kinh doanh", ... và hầu như không ai nói "tôi khởi nghiệp doanh nhân".

Để trả lời thỏa đáng câu hỏi "Khởi nghiệp Doanh nhân hay Khởi nghiệp Kinh doanh ?", chúng ta cần phân tích rõ Khởi nghiệp là gì?, Doanh nhân là ai, và kinh doanh là gì?

Khởi nghiệp

Theo từ điển tiếng Việt, Khởi nghiệp là bắt đầu sự nghiệp, hay bắt đầu nghề nghiệp, động từ này có tính chung, cần ghép với từ khác mới có nghĩa hoàn chỉnh.

Từ "nghề nghiệp" thường gắn với người hơn là các hoạt động, sự kiện. Ví dụ như nghề giáo, nghề báo, nghề bác sĩ, ...

Kinh doanh

Là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Chúng ta thấy rằng kinh doanh gắn với các sự kiện, hoạt động hơn là gắn với nghề nghiệp của người.

khởi nghiệp doanh nhân - entrepreneurship

Doanh nhân

Là người có tư duy sáng tạo, có khả năng quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh tế tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp mới mang tính đột phá đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại hoặc tạo ra nhu cầu mới, thị trường mới. Ở đây ta thấy rằng doanh nhân là người thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

khởi nghiệp doanh nhân - Startup

Start up

Là bắt đầu (tăng) phát triển, đây cũng là động từ chung, cần ghép với từ khác mới đủ nghĩa, Start up Tiki, Start up Elsa Speak, ... là hoạt động của 1 người hoặc nhóm người, hoặc doanh nghiệp nhằm khởi động phát triển một sản phẩm, dịch vụ vì cộng đồng hoặc đơn thuần vì mục đích kinh doanh thu lợi nhuận, hoặc cả 2 (doanh nghiệp xã hội).

Dễ dàng thấy, hoạt đông giảng dạy người tham gia thực hiện là thầy giáo/giáo viên, hoạt động viết tin tức, đưa tin thì người tham gia là nhà báo/biên tập viên, hoạt động kinh doanh người tham gia thực hiện hoạt động kinh doanh là doanh nhân. 

Khởi nghiệp doanh nhân - NET.edu.vn

Như vậy, sử dụng cụm từ Khởi nghiệp Doanh nhân với nghĩa là bắt đầu nghề nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh sẽ đồng nhất về mặt tư duy so với ngành nghề khác, và cũng chính xác, dễ hiễu hơn là dùng cụm từ Khởi nghiệp Kinh doanh với nghĩa là bắt đầu nghề nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh.

và thêm vấn đề cần thảo luận khác nữa: Khởi nghiệp doanh nhân hay doanh nhân khởi nghiệp

 

Bài viết cùng danh mục